zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik II. Seje sveta KS Šmihel

datum: 08. 02. 2023

            

Mestna občina Novo mesto

      Svet KS Šmihel

 

Datum: 02. 02. 2023

 

ZADEVA: Zapisnik II. Seje sveta KS Šmihel

 

Prisotni: Miro Škufca, predsednik, člani: Vlasta Šmajdek, Boštjan Marolt, Brigita Juršič, Igor Hrovatič

Opravičeno odsotna: Sabina Repše, Igor Lešnjak

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev podpredsednika in tajnika sveta KS Šmihel
 2. Informacija o primopredaji med novim in starim svetom KS Šmihel
 3. Program aktivnosti 2023
 4. Razno

 

AD1. Predsednik KS Šmihel g. Miro Škufca je podal predlog da se za podpredsednika in tajnika sveta KS Šmihel imenuje Igor Hrovatič.

Prisotni člani sveta KS Šmihel so soglasno potrdili Igorja Hrovatiča za podpredsednika in tajnika sveta KS Šmihel

 

AD 2: Informacija o primopredaji med starim predsednikom sveta KS Šmihel g. Štefanom Davidom in Mirom Škufca:

 • Na bančnem računu ni finančnih sredstev,
 • Svet KS Šmihel ima sklenjeno pogodbo s PGD Šmihel o plačevanju stroškov ogrevanja v višini 500 EUR in izobešanja zastav v višini 500 EUR
 • Odprte zadeve povezane predvsem s prometno ureditvijo v KS

V razpravi je bilo poudarjeno, da je potrebno dobiti v vpogled zaključni račun z vsemi bilancami, kakor tudi vpogled plačil (računov)

 

AD 3: Plan 2023: za letošnje leto so predvidene naslednje aktivnosti z nosilci:

 

 1. Bankomat (možnost DBS); Lešnjak Igor
 2. Postaja za električna kolesa na Košenicah pri tiskarni Vesel 70% MO NM in 30%KS iz investicij Miro Škufca, Boštjan Marolt,
 3. Otroška igrala Dragotin Kette; dogovor s šolo (50% sofinanciranje), prispevek KS za plato pred igrali) Miro Škufca
 4. Ogledalo OŠ Šmihel (Tanja Kastrevc, predsednica sveta staršev), umiritev prometa, postavitev ogledala; Miro Škufca
 5. Problematika osvetlitve prehoda med OŠ in pokopališčem, postaviti osvetlitev na prehodu čez progo pri Pilihu, postavitev tudi dodatnih opozorilnih tabel; vodstvo KS in MO NM
 6. Ureditev pločnika in javne razsvetljave od Košenic do Urbanije, tudi zaradi nove železniške postaje pri zapornicah Košenice; vodstvo KS MO NM
 7. Potok Škrjanče je v Naturi 2000, potrebno preveriti Brigita Juršič, Igor Hrovatič
 8. Uvoz v ulico Težka voda Lešnjak (ureditev zelenice), poveži se s Cvelbarjem – Igor Hrovatič, Sabina Repše
 9. Spremljanje izgradnje cest (Šmihelska-stara, zahodna obvozna cesta, povezovalna iz Košenic Regerča vas – Poganci, nova Šmihelska; Vodstvo KS z MO NM
 10. Zapornice Kandija ureditev problema pretočnosti prometa ob zaprtju zapornic; Miro Škufca
 11. Aktivno spremljanje izgradnje novih naselij Urbanija in Košenice; Miro Škufca, Igor Hrovatič
 12. Cesta ob Težki vodi; ozko grlo ceste (cestišče, pločnik); Lešnjak Igor
 13. Izleti krajanov; vsi člani sveta KS
 14. Varnostni sosvet – aktiviranje. Razmišljati kdo bi bil člani, od Romov, člani sveta KS, Burgar kot zaposlen na policiji) Miro Škufca s sodelovanjem ostalih članov sveta KS
 15. Hrup iz športne dvorane Košenice (kakšna so dovoljenja); preveri Vlasta Šmajdek
 16. Ažuriranje spletne strani; Boštjan Marolt,
 17. Za investicijske plane MO NM se zadolži Miro Škufca.

 

AD 4: Razno: ni bilo predlogov

 

 

 

Zapisal:                                                                                                             Predsednik sveta KS Šmihel

Igor Hrovatič                                                                                                              Miro Škufca

novice

16. februar, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Šmihel

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

27. februar, KS Šmihel
08. februar, KS Šmihel
28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

20. september, KS Šmihel
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

24. november, KS Šmihel

OPPN za južno zbirno cesto v Novem mestu – javna razgrnitev predloga izhodišč

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto v Novem mestu (OPPN).

več >

13. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >