zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 3. SEJE KS ŠMIHEL

datum: 27. 02. 2023

Datum: 23.  2. 2023

ZAPISNIK

 

  seje Sveta krajevne skupnosti, ki je potekala v četrtek, 23. 2. 2023 v sejni sobi KS Šmihel , z začetkom ob 19:00 uri.

 

Prisotni člani Sveta KS Šmihel:

Miro Škufca, Igor Lešnjak, Sabina Repše, Boštjan Marolt, Brigita Juršič, Vlasta Šmajdek

Opravičeno odsotni član Sveta KS Šmihel:

Igor Hrovatič

 

V uvodu je predsednik Sveta KS Šmihel podal naslednji,

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 2. seje Sveta KS Šmihel
 2. Infrastrukturni projekti v krajevni skupnosti
 3. Predlogi in pobude

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

K 1. točki

 

Člani Sveta KS Šmihel aktivno spremljamo reševanje prometnih težav še posebej tistih po ulici Ob Težki vodi  in Šukljetovi ulici.

 

Predsednik KS se je v zvezi s prometno infrastrukturo kraja na MO NM dobil z vodjo investicij.

 

Predsednik in član sveta Igor Lešnjak sta se udeležila predstavitve prometne ureditve (idejne zasnove), ki jo je predstavila KS Regrča vas ( širitev ceste s pločnikom) Ker njihove rešitve ne rešujejo problema v naši KS so aktivnosti glede spremembe cestnega režima zaenkrat ustavljene.

 

Predsednik nas je seznanil, da je na AJPES pridobil podpisne komponente za podpisovanje

Podpredsednik mora podpisne komponente še pridobiti.

 

Boštjan Marolt nas je seznanil, da z dostopom do posodobljenih spletnih strani KS Šmihel ni bilo težav in ažuriral vsebino.

 

K 2. točki

 

Zadnji rok za podajo predlogov za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti MO Novo mesto v letu 2023 iz naslova preplastitev cest je do 28. 2. 2023, rok za oddajo predlogo iz naslova javne razsvetljave pa je do 17. 3. 2023.

 

Člani sveta smo glede na poziv predlagali naslednje projekte:

 

 1. Preplastitev Krallove in Šukljetove ulice po priloženi sliki, ki jo bo predložil g. Marolt

 

  Ureditev javne razsvetljave in preplastitev ceste na odseku ceste Škrjance – Boričevo

 

  Sanacija cesta na Košenicah ( zlasti okoli jaškov na cesti)

 

  Sanacija jaškov in problema z odvajanjem meteorne vode na Šukljetovi cesti ( od stanovanjske hiše Medle do hiše Tomazinovih)

 

  Preplastitev ceste na Škrjančah, ki obsega cesto mino petih hiš

 

K 3. točki

 

 1. Izvajanje glasbenih prireditev na Košenicah – hrup, ki moti stanovalce

 

Predsednik je prisotne na seji seznanil s pravnimi podlagami pri izvajanju prireditev na Košenicah.

Razprava:

Člani sveta so bili enotni glede tega, da bi se bilo potrebno v skupno zadovoljstvo krajanov Košenic, ki jih hrup moti in izvajalca prireditev (predvsem glasnih koncertov) na Košenicah pogovoriti z g. Pirnarjem. Člani ugotavljajo, da g. Pirnar verjetno ima vsa potrebna dovoljenja za izvajanje glasbene dejavnosti (prijava prireditve, varovanje – kar je potrdil g. Lešnjak za družbo za varovanje), zato so mnenja, da se k g. Pirnarjem napoti g. Škufca in g. Lešnjaka, da skupaj s prirediteljem g. Pirnarjem najdejo ustrezne rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse udeležence. (obvezno obveščanje glede prireditev na oglasnih deskah v KS Šmihel oz. spletnih straneh, mogoče tudi nudenje nekaj brezplačnih kart za stanovalce, ki jih hrup najbolj moti). Člani menimo, da je dobro, da imamo v KS prireditve, če le-te niso zelo moteče za krajane.

 

  Bančni avtomat

V KS Šmihel še vedno nimamo bančnega avtomata.

 

Razprava:

Ga. Sabina Repše in g. Lešnjak sta člane seznanila, da še vedno potekajo pogovori o postavitvi bančnega avtomata - nazadnje z Delavko hranilnico, ki postavlja pogoje glede števila uporabnikov avtomata na mesec, ok. 800 in nadomestila ok. 700 eur na mesec. Člani KS ugotavljamo, da so pogoji nesprejemljivi za proračun KS. Aktivnosti glede pridobitve bančnega avtomata bodo še nadalje potekali.

 

  Varnosti sosvet

Predsednik meni, da bi Varnosti sosvet moral biti konstituiran do junija 2023. Na naslednjo sejo bo zato vabljen tudi policist zadolžen za okoliš KS Šmihel. Predsednik Škufca ga je zato že takoj na seji obvestil, da bo vabljen na naslednjo sejo sveta KS.

 

  Izlet krajanov

Realizirati bi ga bilo potrebno do konca junija 2023.

 

  Predavanje za krajane – različne vsebine

Člani sveta smo soglasni, da je potrebno s krajani vzdrževati bolj pristne stike, zato bi lahko organizirali razna predavanja, za kar imamo tudi prostorske zmogljivosti v dvorani Gasilskega doma in Šolskega Centra. Predlogi bi bili npr. na temo: vrtnarjenje, zdravstvena preventiva, klinična prehrana... Člani bomo zbrali različen predloge in se potem skupaj odločili o vsebina predavanj.

 

  Finančna sredstva KS Šmihel do februar 2023.

Člane KS je predsednik seznanil, da je sedaj na računu KS Šmihel ok. 800 eur. Glede tega ga. Šmajdek meni, da je nesprejemljivo, da se za namen realizacije projektov jemljejo sredstva KS. S participativni proračunom in z negotovo finančno perspektivo bo zato zagotovo prihajalo do dodatnih odmikov realizacije  projektov in s tem do dodatne slabe volje krajanov. Res pa je, da je ostalo iz leta 2022 neizkoriščenih nekaj preko 3.000 eur, ki jih lahko porabimo za participacijo v letu 2023.

 

Ker v nadaljevanju ni bilo dodatne razprave je bila seja zaključena ob 20:10 uri.

 

Zapisnik sestavila:

 

Vlasta Šmajdek

 

 

                                                                                                           Predsednik Sveta KS Šmihel

 

                                                                                                                       Miro Škufca

novice

16. februar, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Šmihel

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

27. februar, KS Šmihel
08. februar, KS Šmihel
28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

20. september, KS Šmihel
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

24. november, KS Šmihel

OPPN za južno zbirno cesto v Novem mestu – javna razgrnitev predloga izhodišč

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto v Novem mestu (OPPN).

več >

13. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >