vodilna slika

Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Oddelek za investicije

 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto za leto 2022
 • Oddelek za okolje in prostor

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije - 3510
 • Vloga za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta
 • Vloga za izdajo pogojev za izvedbo posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni predpisano
 • Vloga za izdajo mnenja (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) – 3512
 • Vloga za izdajo mnenja (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Oddelek za premoženjske zadeve

 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za preveritev višine najemnine – Znižanja najemnine – 3522
 • Vloga za izdajo odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri – Obdavčitve premoženja – 422
 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – 3521
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – 478
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – Zemljiškoknjižne zadeve – 712
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije – Gostinstvo – 321
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) – Promet s kulturno dediščino – 624
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – 4781
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode – Vodovod – 35404
 • Vloga za nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti – 478
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za občasno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto
 • Oddelek za promet in mobilnost

 • Vloga za izdajo odločbe, dovoljenja za dostavo v mestno jedro
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje (pridobitev parkirne dovolilnice)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke – Vode – 355
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM – Cestni promet in infrastruktura – 371
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt/prekop cest (samo za kategorizirane ceste) – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – 3513
 • Vloga za izdajo dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del ob občinski cesti

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
PETAN Katarina sekretarka - namestnica vodje urada /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /

Oddelek za okolje in prostor
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

Oddelek za premoženjske zadeve
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
SVILAN Pia vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve /
JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za pravne zadeve /
KOLARIČ Klavdija višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
REMS Luka svetovalec za premoženjsko pravne zadeve /
SENIČAR Klavdija dolgotrajneje odsotna /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka za premoženjske zadeve /
ZORKO Špela svetovalka za komunalni prispevek /

Oddelek za investicije
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
JENIČ Pavle podsekretar za investicije /
MALOČA Ivan strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije /
MUC Jože strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor višji svetovalec za investicije /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije /

Oddelek za promet in mobilnost
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/1 – za promet in mobilnost /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
VRBETIĆ Emina strokovna sodelavka VII/1 – za mobilnost /

Oddelek za komunalne dejavnosti
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
OŽBOLT Urška vodja oddelka za komunalne dejavnosti /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
MEDVED Ciril strokovni sodelavec VII/2-II - za komunalne dejavnosti /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /

Razvojno projektna pisarna
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
GERŠIČ Peter vodja razvojno projektne pisarne /
BEZENŠEK Tjaša strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
STRNIŠA Miroslav strokovni sodelavec VII/1 – za investicijske projekte /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte /