vodilna slika

Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Oddelek za premoženje

 • Vloga za brezplačno uporabo nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Najemna pogodba za poslovne in upravne prostore – 3521
 • Vloga za izdajo odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka – Komunalni prispevek – 35401
 • Vloga za izdajo odločbe o vpisu v register upravnikov – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za izdajo odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja – Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča – 352
 • Vloga za najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem – 478
 • Vloga za nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto – Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti – 478
 • Vloga za odmero takse za oglaševanje
 • Vloga za ponudbo za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice) – Promet s kulturno dediščino – 624
 • Vloga za preveritev višine najemnine – Znižanja najemnine – 3522
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije – Gostinstvo – 321
 • Vloga za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Novo mesto in sprememb o odmeri – Obdavčitve premoženja – 422
 • Vloga za prodajo/brezplačen prenos nepremičnine – Pogodbe in druge odločitve povezane z upravljanjem in razpolaganjem premoženja – 4781
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice – Zemljiškoknjižne zadeve – 712
 • Vloga za subvencioniran prevoz pitne vode – Vodovod – 35404
 • Oddelek za promet in mobilnost

 • Vloga za izdajo dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM – Cestni promet in infrastruktura – 371
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča – Dovolilnice v cestnem prometu – 3713
 • Vloga za izdajo dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke – Vode – 355
 • Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javnih parkirnih prostorov – Zapore cest – 3712
 • Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt/prekop cest – Soglasja za enostavne objekte in za ostale posege – 3513
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje – Dovolilnice v cestnem prometu – 3713
 • Oddelek za okolje in prostor

 • Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora – 350
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom – Okolje – 354
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih – Namenska raba in lokacijska informacija – 3510
 • Vloga za izdajo mnenja – Mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja – 3512
 • Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča - Namenska raba in lokacijska informacija o pogojih za spreminjanje meje parcele - 3510
 • Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele – Geodetske zadeve – 353
 • Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev – Določitev projektnih pogojev – 3511
 • Vloga za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto – Strategija prostorskega razvoja – 3500

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za okolje in prostor
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za premoženjske zadeve
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
SVILAN Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za investicije
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SEPIN Matjaž strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za promet in mobilnost
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/1 – za mobilnost /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
Oddelek za komunalne dejavnosti
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /