vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Umirjanje prometa v ulici Cesta brigad (Bršljin)


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za umiritev prometa na cesti v ulici Cesta brigad, ker je to šolska pot.

Odgovor

Cesta brigad je že vrsto let označena kot območje omejene hitrosti – cona 30, z izvedenimi ukrepi za umirjanje prometa, sharrow sistemom in velikim številom izvedenih meritev prometa iz vidika pridobivanja podatkov o dejanskem stanju hitrosti vožnje na obravnavani cesti. Rezultati so večkrat pokazali, da je stanje normalno. Kazalniki meritev v septembru 2018 so V85=37 km/h, V50=31 km/h in V30=27 km/h. Kontrolo prometa sta v času akcije »Prvi šolski dan«, izvedla Policijska postaja Novo mesto in medobčinsko redarstvo. V pripravi za izvedbo sta tudi projekta za izvedbo ukrepa za umirjanje prometa pri vrtcu Bršljin, ter projekt za izgradnjo pločnika, ureditev cestne razsvetljave in navezave na Andrijaničevo cesto.

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam