vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2022 – 542 Pobuda županu, da zagotovi, da bodo prihodnji javni razpisi za dodeljevanje finančnih sredstev društvom upokojencev, invalidskim društvom in drugih organizacij, ki se nanašajo na starejše enostavni, prijazni, bolj operativni in z zagot


Datum: 06. 10. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Spoštovani gospod župan,

poznano vam je, da je naša občina v začetku tega leta objavila digitalni javni razpis za pridobitev sicer premajhnih finančnih sredstev za izvajanje programov društev upokojencev. Programsko je bil javni razpis pripravljen slabo, navodila za oddajo vlog za ta prenizka sredstva so bila nejasna, dogajale so se tehnične napake. Opredeljeni kazalniki so bili glede na to, da se vsako področje izvaja ločeno, ta pa so specifična.

Program za vmesno poročanje v elektronski obliki je bil neuporaben v opredeljenem roku za poročanje. Posledica slabega programa je bil tudi večmesečni zamik sklenitve pogodbe. DU, ki vsak dodeljen eur porabijo zelo gospodarno, so bila pahnjena v težko finančno stanje. Programi se niso mogli začeti izvajati.

Društva upokojencev opravljajo neizmerno pomembno delo. To delo v bistvu pomeni največje človeško poslanstvo. Še posebej v situaciji v zadnjem letu, ko izvajalec – DSO Novo mesto ne more zaradi pomanjkanja sodelavcev zagotavljati vsem starejšim, ki jim taka pomoč pripada.

Če kljub vsemu sprejmemo stališče, da se napake lahko zgodijo. Toda te bi morale imeti za posledico, da se odgovorni sodelavci občinske uprave opravičijo in zagotovijo, da bodo storili vse, da v prihodnje do takih težav ne bo več prihajalo. Po občutkih več predsednikov DU pa se je zgodilo povsem nasprotno. Pripravljenosti biti prijazna občina ni bilo čutiti. Očitno se odgovorni ne zavedajo velikega razdajanja predsednikov DU za dobro svojih članov v svojem okolju. Kot taki so bili upravičeno prizadeti. V pretežnem delu mladi sodelavci v občinski upravi se očitno ne zavedajo, da z nerazumevanjem pripomb najbrž nehote silijo v pasivnost delovanja DU, zmanjšujejo pripravljenost za prevzemanje izjemno težavne funkcije vodenja društva.

Spoštovani gospod župan, verjamem vam, da si tega ne želite. Če je temu tako, zahtevajte od svojih sodelavcev več empatije, več razumevanja, da so oni v službi občanov in ne. To bi moralo biti jasno za potrebe vseh generacij, še posebej pa skupine starejših, ki že danes predstavljajo skoraj 20 %. V drugačen sklop spremenjenega, bolj spoštljivega obnašanja spada tudi potreba po večjem obsegu finančnih sredstev za delovanje društev upokojencev, invalidskih društev in drugih podobnih društev.

Spoštovani gospod župan, opisani občutki več predsednikov DU so ostali tudi po sestanku pri vas pred kratkim. Na žalost sem bil podobnim občutkom priča tudi ob obravnavi prvega ( delovnega ) predloga strategije za starejše. Moje občutke so delili tudi vsi drugi deležniki na prvem razgovoru o tem izjemno pomembnem dokumentu.

 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto z vsebinsko in tehnično prenovo javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in projektov organizacij želi v prvi vrsti omogočiti fleksibilnejšo in prijaznejšo uporabniško izkušnjo, obenem pa znižati stroške in obremenitve okolja ter obremenitve administrativne in strokovne komisije, kar bi moralo imeti za posledico pospešitev postopkov razpisa. Z vsebinskimi spremembami in prehodom na triletno sofinanciranje pa želimo za vse prijavitelje zagotoviti še bolj celovito, enakopravno in transparentno obravnavo ter stabilno delovanje organizacij in posameznikov. Obsežne prenove niso prinesle bistvenega zamika pri objavi razpisa, so pa, predvsem zaradi tehničnih težav, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti, pomenile določene zamike pri nadaljnjih postopkih razpisa. Ocenjujemo sicer, da je najmanj 75 % prijaviteljev v začetku julija prejelo pogodbe, prav tako po naših informacijah zaradi zamikov v razpisu noben prijavitelj ni zadržal začetka izvajanja programa. Vmesno poročanje je bilo do objave digitaliziranega poročila, ki je bilo na voljo v začetku avgusta, omogočeno po elektronski poti prek predpripravljenih word obrazcev. Enako kot v preteklih letih so bila po prvi polovici leta izvedena izplačila v višini 50 % zaprošenih sredstev na podlagi oddanih poročil.

Zaradi nastalih tehničnih težav je mestna občina pred objavo razpisa za leto 2023 sprožila postopek izbire novega ponudnika za izvedbo digitalizacije in se na podlagi vseh znanih vsebinskih in tehničnih težav, ki so bile identificirane v pogovorih z izvajalcem digitalizacije, Regijskim NVO centrom in društvi upokojencev, lotila temeljite optimizacije, kar je bilo na sestanku z društvi upokojencev tudi pojasnjeno, obenem pa obljubljena nadaljnja podpora pri prijavi na razpis in poročanju. Pri tem bomo skozi vse postopke razpisa še vedno v največji meri izvajali enakopravno in transparentno obravnavo vseh prijaviteljev na vseh 11 področjih razpisa.

 

Pripravila:

Meta Retar Kramar, mag.                                            dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                           v. d. direktorice                                                                                                                  

Nazaj na seznam