vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev kanalizacije v KS Gotna vas


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

KS Gotna vas ima na dveh delih neurejeno kanalizacijo:

1. Belokranjska cesta – Poganci, kjer je gradbeno dovoljenje že izdano; narejena so arheološka izkopavanja. 

2. Izgradnja črpališča za priklop stanovanjskih hiš v Ulici Ivana Roba št. 30a, 31, 32, 33. Gravitacijski priklop ni možen, zato je potrebno zgraditi črpališče za omenjene štiri hiše.

Pobuda je, da se gradnja, ki ima izdano gradbeno dovoljenje, začne in vprašanje, v kakšnem roku lahko občanke in občani v Ulici Ivana Roba pričakujejo priklop.

Odgovor

1.   Projektna dokumentacija (PGD in PZI) za komunalno kanalizacijo v delu naselja Gotna vas je že izdelana in pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Navedena investicija je ocenjena na vrednost 125.000,00 EUR. V letu 2016  je občina pripravila prioritetno listo s kriteriji za uvrstitev investicij v proračuna 2016 in 2017. Glede na določene prioritete, je predvideno, da bo občina investicijo izvajala po letu 2017.

2.   Projektna dokumentacija (PGD in PZI) za komunalno kanalizacijo za stanovanjske hiše v Ulici Ivana Roba št. 30a, 31, 32, 33 še ni izdelana. Pred leti je občina pričela z vsemi potrebnimi aktivnostmi, da bi se navedeno območje uredilo z javno kanalizacijo. Pri pridobitvi dovoljenj je prišlo do zapleta, saj občina ni pridobila služnosti za postavitev črpališča in dostopne poti do objekta. Brez postavitve črpališča ni moč zagotoviti odvajanja fekalnih vod. Glede na tehnične rešitve za postavitev črpališča in dostopne poti, druga lokacija ni možna. Do pridobitve služnosti na navedenem območju, ne bo možno urediti javno kanalizacijsko omrežje. 

 

Pripravila:

Nataša ENGEL                                                                 

 

Dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

                                                                                              Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

                                                                                       DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam