vodilna slika

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2019

datum: 01. 04. 2019

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 12/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, Strategije razvoja turizma v MONM 2020 in Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 objavlja

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA ZA LETO 2019

 

1. Cilj sofinanciranja

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti programe, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra.

 

Historično mestno jedro Novega mesta je osrednji prostor, ki je zaradi svoje zgodovine, grajene strukture in lokacije najpomembnejših mestnih ustanov simbolično središče mesta. Z njegovo prenovo je Mestna občina Novo mesto zmanjšala rabo javnih površin za motorni promet in izboljšala urejenost javnih površin, s ciljem, da se novo pridobljene površine namenijo javni urbani rabi in da se zagotovijo boljši pogoji za kulturne, izobraževalne, sprostitvene in druge aktivnosti za vse generacije, ki bodo občane in obiskovalce spodbujale k rednemu prihodu v mestno jedro in jih aktivno vključile v oživljanje mesta. Cilj je, da mestno jedro kot prostor živahne družbene dejavnosti in raznolike ponudbe storitev in produktov postane  gospodarsko privlačno okolje, turistično, kulturno in športno središče ter osrednje zbirališče občanov in obiskovalcev, ki bodo med druženjem v mestu doživljali urbane občutke.

 

2. Predmet sofinanciranja

2.1. Programsko področje

Predmet sofinanciranja so programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejm, živilski sejem, rokodelski sejem...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana…), kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra.

 

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost bodo imeli programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva.

 

Predmet sofinanciranja v okviru tega javnega pozivu niso programi, ki jih Mestna občina Novo mesto že sofinancira prek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2019 in drugih občinskih razpisov za sofinanciranje programov in dogodkov.  Predmet razpisa prav tako ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja in pokrivanja materialnih stroškov najemnin.

 

2. 2. Lokacija izvajanja programa

Predmet sofinanciranja so programi, ki se bodo odvijali na zunanjih ali notranjih lokacijah na Glavnem trgu ali na drugih lokacijah v mestnem jedru v Novem mestu. Zaželeno je, da se programi odvijajo na lokacijah, ki omogočajo sodelovanje večjega števila občanov in obiskovalcev.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi na bolj izpostavljenih lokacijah, ki bodo dosegli večje število občanov in obiskovalcev.

 

2. 3. Časovno obdobje in trajanje programa

Predmet sofinanciranja so programi, ki bodo potekali v letu 2019 in bodo trajali najmanj dva meseca. Zaželeno je večmesečno, sezonsko oziroma celoletno trajanje programa, s potencialom za večletno trajanje programa.

 

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi z daljšim trajanjem.

 

Predmet sofinanciranja niso enkratni dogodki.

 

3. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

 • društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in dr.) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,
 • krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,
 • podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje;
 • fizične osebe.

 

Javni zavodi ne morejo kandidirati na javnih razpisih in javnih pozivih Mestne občine Novo mesto.

 

Pričakujejo se prijave pravnih in fizičnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ter promocijsko dejavnost.

 

En prijavitelj lahko kandidira z več različnimi programi. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljši prijavljeni program, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena. 

 

4. Višina razpisanih sredstev

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra razpisuje sredstva za leto 2019 v skupni višini do 25.000,00 EUR. Posamezen prijavitelj lahko v okviru tega javnega poziva prejme skupno do največ 10.000,00 EUR. 

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

 

5. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.

 

6. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 30. 4. 2019.

 

Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. 10. 2019 prispele vloge odpirala enkrat mesečno. Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

 

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatni rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

V kolikor bo na dodaten rok uspešno kandidiral prijavitelj, ki je že v prvem roku uspešno kandidiral, bo s tem prijaviteljem sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

7. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj izpolni in podpiše predpisane obrazce ter jih odda v predpisanem roku.

 

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo javnega poziva,
 • obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju,
 • obrazec 2: prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto,
 • obrazec 3: vzorec Pogodbe,
 • obrazec 4: vzorec Poročila o realizaciji programa ,
 • obrazec 5: vzorec Zahtevka za izplačilo,
 • obrazec 6: označitev kuverte.

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv izpolniti in podpisati obrazce od 1 do 5. Obrazec 6 prilepi na kuverto.

 

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

 

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

 

8. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Posamezen prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira z več prijavami. Za vsako posamezno prijavo je potrebno izpolniti vse predpisane obrazce in jih podpisane s prilogami predložiti v ločenih pošiljkah na način, da je vsaka prijava v svoji kuverti.

 

Kot pravočasne na prvem razpisnem roku se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno torka, 30. 4. 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do vključno torka, 30. 4. 2019.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do torka, 30. 4. 2019, do 12. ure.

 

Prijava mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA ZA LETO 2019. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 6: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

9. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena do vključno 30. 4. 2019 (za prvi razpisni rok)  in do vključno 1. 10. 2019 (za drugi razpisni rok). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno z 9. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

10. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je mag. Sandra Boršić (tel. 07 39 39 253; sandra.borsic@novomesto.si.

 

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno.

 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v 30 dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za leto 2019. Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

Številka: 6100-83/2019

Novo mesto, dne 1. 4. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa.docx

OBRAZEC 1 (splošni podatki o prijavitelju).docx

OBRAZEC 2 (prijava).doc

OBRAZEC 3 (osnutek pogodbe).docx

OBRAZEC 4 (vzorec poročila).doc

OBRAZEC 5 (vzorec zahtevka za izplačilo).xlsx

OBRAZEC 6 (kuverta).docx

 

 

nazaj