vodilna slika

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na zahtevo organizatorja Zavoda Situla za javni prireditvi »KINO NA TRGU 2021« in »FESTIVAL URBANEGA DOGAJANJA 2021«

datum: 29. 03. 2021

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 102., 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) v povezavi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zahtevo organizatorja Zavoda Situla, Dilančeva ulica 1, 8000 Novo mesto, za javno prireditev »KINO NA TRGU 2021«, ki bo potekala od dne 11. 8. 202 do 15. 8. 2021 od 20. do 23. ure v Novem mestu, na Glavnem trgu pred Rotovžem in za javno prireditev »FESTIVAL URBANEGA DOGAJANJA 2021«, ki bo potekala dne 5. 6. 2021 od 14. do 24. ure v Novem mestu, na Glavnem trgu pred Rotovžem.

 

Narok za ustno obravnavo bo v ponedeljek, 12. 4. 2021 ob 8.00 uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

Narok_12042021.pdf

nazaj