zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Birčna vas z dne, 5.7.2021

datum: 08. 09. 2021

DNEVNI RED:

Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 13. seje
Poročilo s sestanek po spletu o razvoju železnice Ljubljana Bela Krajina, dne 25.5.2021
Pregled dogajanj od zadnje seje
Razno

Prisotni na seji: predsednica KS Majda Meštrić, Ciril Zupančič, Tanja Primc, Stane Žagar, Urška Hrovatič, Andrej Kastelic in Darja Marjanović.

 

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 13. seje
 2. Poročilo s sestanek po spletu o razvoju železnice Ljubljana Bela Krajina, dne 25.5.2021
 3. Pregled dogajanj od zadnje seje
 4. Razno

Ad1

Udeležba na seji je bila 100 %,  kar pomeni da smo bili sklepčni. Pripomb na zapisnik 13.seje ni bilo, zato je v celoti sprejet.

                                                                       Ad2

Člani sveta so bili predhodno seznanjeni s sestankom, sedaj smo pa prejeli tudi zapisnik o načrtovanem razvoju železnice Ljubljana – Bela Krajina. Glavni namen tega sestanka je bila seznanitev in posvetovanje pred projektiranjem. Cilj posodobitve odseka tega  dela proge bo krajši čas  vožnje od Ljubljane do Novega mesta in večja varnost prometa.       

Tudi za del proge Novo mesto – Bela Krajina je predvidena posodobitev, uvedba lokalnega prometa Mirna Peč – Birčna vas, racionalizacija postajališč, posodobitev in obnova infrastrukture, s prilagoditvijo ostalim prostorski načrtovanjem.

S strani KS Birčna vas smo opozorili tudi na upoštevanje varnega podvoza pod žeklezniško progo v Birčni vasi.              

Ad3

Rekonstrukcija cest, za katere smo podali vloge na MO s financiranjem občine kot vzdrževalna dela – odsek v Velikem Podljubnu (priložili smo projekt in oceno del) in Ruperč Vrh nad tunelom. Pri žagi Ruperč Vrh je  rekonstrukcija preložena na naslednje leto.

Cesta Jama – sofinanciranje Mestne občine 70%, krajani in KS 30%. Izbran izvajalec del – CGP Novo mesto, ki je po pogodbi dolžan izvesti dela v roku 4 mesecev. Dela se morajo izvesti v skladu s predhodnim popisom del, ki je bil s strani KS oddan na MO pristojnim.

Gugalnice Stranska vas pri GD in Birčna vas - center. Strošek je predviden v znesku 4500€. Financiranje bo potekalo 50% KS in 50 % MO. Izvajalec je izbran, pričakujemo izvedbo v optimalnem času.

Obnova brvi pod Rajnovščami – Tanja je pridobila ponudbo enega izvajalca v znesku cca 4500€ (priloga zapisniku). Ta problem smo že večkrat obravnavali, tudi obljube so bile že o izvedbi, vendar do tega ni prišlo. Potrebni sta vsaj še dve ponudbi za katere poskrbi Tanja, potem se pristopi k izvedbi.

TELEKOM – optika – sprejeta naša pobuda za napeljavo optike tudi Jama 5, 7 in Ljuben. Optiko bo Telekom izvedel v Ljubnu na našo pobudo skupaj z delom naselja Uršna sela. Na terenu je bil preverjen interes za priključitev v obliki seznama s podpisi interesentov, ki  je bil posredovan županu MO in Telekomu. Sprejet je bil dogovor, da bo izvedena napeljava tudi na predlaganih lokacijah. Del napeljave na Ruperč Vrhu ob cesti, za  Kremenjak  pa po zraku. Romsko naselje ne bo zajeto v ta projekt, ker ni soglasja lastnikov parcel po katerem bi potekala trasa. Do konca jeseni naj bi bila pokrita vsa površina.

Ad4

 • Zamenjava svetilke pri Juniju v Stranski vasi – Gregorič – elektromehanika – urejeno 1.7.2021

 

 • Udeležba na spominski slovesnosti v Velikem Podljubnu, dne 10.7.2021 ob 10. uri vabi ZB Birčna vas (Vel. Podljuben, Podgrad, Uršna sela )

 

 • Policija nam je poslala predlog za delovni pogovor (21.6.2021 ). Smo menja, da je to potrebno in koristno. Ker je čas počitnic, se dogovorimo za jesenski rok, čakamo na odziv pristojnih.

 

 • Pospravilo gozda v Dragah je urejeno, zbrane so tudi fotografije za skeniranje. Dogovorili smo se, da se ustanovimo skupino, ki bi definirala uporabo objekta, ter dejavnosti, ki bi se izvajale v  objektu v Dragah. Predlagani so; Stane Žagar, Urška Hrovatič, Miha Drašler ter Majda Meštrić.  Načrte ter urejanje prenosa lastništva ureja premoženjsko pravna služba na MO Novo mesto.

 

 • Urejena pešpot – Obsekanje drevja zaradi varnosti in pospravilo opravila pooblaščena firma. Račun za ureditev znaša 750 € z DDV.

 

 • AP Birčna na vas Pobuda za postavitev prometnega znaka na AP sprejeta. Izdana odločba ter postavljen znak prepovedi za tovornjake. Imamo kar že nekaj starih fotografij, zato bi bilo potrebno postaviti panoje in te fotografije izobesit. Določiti skupino za izvedbo. Glede košnje trave na AP še vedno čakamo odgovor CGP-ja.

 

 • Razgrnitev projekta Birčna vas sever je bila ponovno predstavljena. Pripombe KS so bile upoštevane glede izvoza iz novega naselja, ki naj bi imelo 21 novih hiš.

 

 • Imamo še kar nekaj izvodov  našega lokalnega časopisa Šum sekvoj . Če kdo potrebuje dobi pri predsednici.
 • Na pobudo Urške potrebujemo pri vinogradih dodatne kontejnerje za smeti.(Majda kontaktira Komunalo)
 • Pri gasilskem domu koruza zelo ovira izhod na cesto, ter postajališče še zmeraj ni urejeno. (Darja Marjanović)
 • V  nekaterih KS postavljajo nove označevalne table, pa nas zanima ali se ta projekt pripravlja tudi za našo KS. Do jesenske seje je predsednica prosila člane sveta za točno število potrebnih tabel. Sedanja postavitev tabel na določenih mestih ni smiselna.
 • Ker nam je druženje zaradi covida zamrlo, smo se dogovorili za realizacijo pohoda 11.09.2021, če nam bo epidemiološka slika to dovoljevala.
 • Od 01.07.2021 uporabljamo nov podračun - TRR: SI56 0110 0600 8345 612     

Seja je bila zaključena ob 20 h

Zapisnik sestavila; Vesna Stanešić

novice

23. maj, KS Birčna vas
23. maj, KS Birčna vas
08. oktober, KS Birčna vas

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. september, KS Birčna vas

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Birčna vas z dne, 5.7.2021

DNEVNI RED: Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 13. seje Poročilo s sestanek po spletu o razvoju železnice Ljubljana Bela Krajina, dne 25.5.2021 Pregled dogajanj od zadnje seje Razno

več >

24. junij, KS Birčna vas

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – Sever

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever (razgrnitev od 1. 7. do 11. 8. 2021).

več >

01. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Po dolgih letih so vgrajene zapornice na prehodu čez železniško progo Birčna vas - Uršna sela

več >